St. Jan de Doper - Wierden

Kerkhof

Het kerkhof

Lange tijd was het zo dat, wanneer een parochiaan gestorven was, de overledene op het kerkhof naast de kerk begraven werd.

Het is echter niet meer vanzelfsprekend dat de overledene begraven wordt.
Steeds vaker kiezen nabestaanden voor een crematie.
Echter de behoefte om de overledene te kunnen gedenken in de nabije omgeving bleef.
Om aan die behoefte tegemoet te kunnen komen is er op het kerkhof naast de kerk een columbarium ingericht en een strooiveld aangelegd.
Wanneer men hiervan gebruik wil maken wordt in overleg met de familie vastgesteld op welke manier dat zal plaatsvinden.
Er zijn nl.verschilllende mogelijkheden.
Het plaatsen van een urn of de verstrooiing van de as kan zonder aanwezigheid van de familie plaatsvinden.
Als de familie aanwezig is kan men zelf de urn plaatsen of de as verstrooien.
Ook kan er een herinneringsplaatje geplaatst worden bij het strooiveld.
Indien de familie dat wenst kan de urn voor hen opgehaald en bewaard worden tot de bijzetting of verstrooiing plaatsvindt.
           De afgelopen jaren heeft een werkgroep zich beziggehouden met het kerkhof. Aanleiding was het niet op orde zijn van de administratie van het kerkhof en het naast elkaar bestaan van graven waarvoor wel de grafrechten waren betaald en graven waarvoor jarenlang niet meer betaald werd.
Omdat er geen ruimte meer was voor begravingen vonden er alleen nog
incidenteel bijzettingen plaats.
Intussen is de administratie op orde gebracht.
Een groot aantal rechthebbenden heeft de grafrechten opnieuw verlengd.
Ook heeft een aantal rechthebbenden aangegeven de grafrechten niet te willen verlengen.
Met behulp van grote kranen en de hulp van vele vrijwilligers zijn de graven waarvan de grafrechten niet zijn verlengd nu geruimd.
De begraafplaats heeft, door de inzet van vrijwilligers, een grote opknapbeurt gekregen. Het resultaat mag er zijn.
Omdat er nu weer ruimte is bestaat de mogelijkheid voor nieuwe begravingen. Vanaf nu kunnen er weer graven uitgegeven worden.
Voor de bewaring van asbussen zijn urnenkeldertjes aanwezig.
Er is een "Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de St. Jan de Doper Geloofsgemeenschap te Wierden van de RK Parochie St. Marcellinus te Enter" vastgesteld. Dit door de bisschop goedgekeurde reglement ligt voor kerkleden ter inzage op het secretariaat.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Begraafplaatsregelement St. Marcellinusparochie 2021

left cloud