Gemeenschapswerk

H. Dionysius - Rijssen

Gemeenschapswerk

Gemeenschapswerk

Geloven is iets heel persoonlijks, maar samen maken we deel uit van een geloofsgemeenschap. Geloven doe je niet je leven lang alleen. Je viert het samen, je leert het, je verdiept het in gesprek met anderen. Ontmoeting en aandacht voor elkaar zijn belangrijk. Vanouds zijn parochies plaatsgebonden. Nu de groep kerkgangers kleiner wordt, is de verbondenheid met elkaar des te belangrijker. Aan dit kostbare gegeven willen we blijven werken. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om structuur en organisatie en bovenal een goede onderlinge communicatie. Met vele vrijwilligers en contactpersonen blijven we bouwen aan een vitale geloofsgemeenschap.

De werkgroep voor gemeenschapsopbouw richt zich op het verstevigen van de onderlinge band binnen de parochie c.q. binnen de wijk. Dit gebeurt via huisbezoek bij zieken en alleenstaanden; door het bijhouden van de ledenadministratie en de namen van vrijwilligers die zich inzetten; door het uitgeven van een parochieblad en de website waardoor iedereen geïnformeerd wordt aangaande het wel en wee van de parochie. Sommige activiteiten vinden plaats in de betreffende wijk, terwijl andere zaken geschieden voor de gehele parochie. 

Het doel van de leden van de locatieraad met het profiel Gemeenschapsopbouw is: het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten  voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. Alle locale geloofsgemeenschappen van de St. Marcellinusparochie willen een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. .

left cloud