Missie/visie

St. Marcellinusparochie

Missie/visie

Missie

“Mensen van de weg”, zo noemden de eerste Christenen zich; zij volgden Jezus in zijn voetspoor en sloten zich aan bij het Godsvolk van oudsher. In het Bijbelboek Genesis lezen we hoe Abraham wordt geroepen om weg te trekken uit zijn familie, zijn vertrouwde land en op weg te gaan naar een nieuw land dat God hem zal wijzen. (Genesis 12 , 1-2)

Het pastoraal team  en het parochiebestuur herkennen zich in dat beeld. Net als Abraham voelen wij ons geroepen om weg te trekken uit het ons vertrouwde kerkelijke landschap en het huidige parochiemodel. We worden geroepen om niet langer ‘te blijven zitten waar we zitten’, maar om op zoek te gaan naar een nieuw land met kleinere gemeenschappen waarin een klimaat is om God en geloven ter sprake te brengen en aan te wakkeren. Dit is geen gemakkelijke weg. We zullen naast bekende wegen ook nieuwe wegen moeten inslaan en in die zoektocht mogen we erop vertrouwen dat de God van Abraham, de God die zich noemt IK-ZAL-ER-ZIJN, ook met ons zal meegaan als Helper.

Als symbool van hoe we onze missie verstaan, hebben we gekozen voor de GOASTOK; oeroud Twents symbool voor erop uittrekken, ‘onderweg’ zijn, in beweging komen. 

Visie

Onze parochie bestaat uit zeven plaatselijke geloofsgemeenschappen, met ieder een eigen, lange geschiedenis en traditie en geworteld in zeven verschillende dorpen/stad. De meeste van deze lokale gemeenschappen hadden vroeger een eigen pastor, die een centrale plaats innam in de geloofsgemeenschap. De start van een pastoraal team (in oktober 2008), datwerkt vanuit hun centrale werkplek te Enter en rouleert door alle geloofsgemeenschappen, was voor velen een ingrijpende verandering.

Vanuit het oogpunt van pastoraal beleid zien we deze gemeenschappen als zeven pleisterplaatsen, waar ‘mensen van de weg’ samenkomen voor ontmoeting met God en met elkaar. Het zijn plekken om te leren, om het leven te vieren en te verbinden met de geloofsverhalen uit de Bijbel. Het dienen ook plekken te zijn waar we bemoediging en inspiratie vinden om er op uit te trekken in onze diaconale zorg voor geloofsgenoten (intern), maar ook naar ‘buitenstaanders’ die in de knel raken (extern).

Dit alles vraagt om een open en gastvrije houding waarin iedere mens welkom is en zich gewaardeerd weet.

Samenwerking met andere lokale geloofsgemeenschappen, alsook met andere kerken en met maatschappelijke instellingen ter plaatse, achten wij van groot belang, gezien de historisch gegroeide werkelijkheid van het gebied waarover de Sint Marcellinus parochie zich uitstrekt. 

left cloud