Voorzieningen

St. Sebastianus - Hellendoorn

Voorzieningen

Voorzieningen

Vieringen in verzorgingshuis/verpleeghuis

Iedere laatste vrijdag van de maand is er om 14.30 uur een viering in het verzorgingshuis de Blenke. Bewonders van de Blenke zijn van harte welkom. Eens in de twee weken is er op vrijdagavond om 18.30 uur een viering in het verpleeghuis “Kronnenzommer”.

Kerkradio

Het is mogelijk om kerkradio bij u thuis aan te laten sluiten. Dan kunt u alle kerkdiensten volgen via de radio. Thans bestaat ook de mogelijkheid om een kerkdienst via de computer thuis te ontvangen. U moet hiervoor de volgende handelingen uitvoeren: Ga naar Kerkomroep.nl. U ziet op het scherm de kerkomroep verschijnen met aan de rechterkant op het scherm een kaart van Nederland, verdeeld in provincies. Klik de provincie Overijssel aan. Als u vervolgens onze kerk wilt selecteren, klik dan op: Hellendoorn-RK.St.Sebastianusparochie, en u kunt een keuze maken uit een aantal kerkdiensten volgens de aldaar genoemde data.

Raad van kerken Hellendoorn-Nijverdal

In Hellendoorn en Nijverdal zijn diverse christelijke kerken vertegenwoordigd in de Raad van Kerken. In gezamenlijk beleid proberen zij om de samenwerking en de eenheid van de kerken te bevorderen en te stimuleren. Ook is er gezamenlijke bezinning op de maatschappij en de sociale problemen van deze tijd en op welke manier we het christelijke geloof daar gestalte in kunnen geven.

Kerk in Zicht

Kerk in Zicht is de interkerkelijke informatierubriek van de gezamenlijke kerken in de gemeente Hellendoorn. Kerk in Zicht komt eenmaal per maand op de kabel, steeds op de eerste maandagavond van de maand om 19.00 uur. Kerk in Zicht wordt gemaakt door vrijwillig(st)ers van de betrokken kerken. De redactie probeert religie en kerkelijke betrokkenheid via beelden tot leven te brengen en kijkers te informeren over de diverse activiteiten binnen de plaatselijke kerken. Het programma gaat in op de achtergronden, wetenswaardigheden en actualiteiten van levensbeschouwelijke aard. Dus heeft u iets nieuws of denkt u ‘dit is iets voor Kerk in Zicht’, dan komen zij graag met de camera langs.

Zonnebloemafdeling Hellendoorn

De Zonnebloem is een nationale vereniging die het welzijn wil bevorderen van langdurige zieken, lichamelijke gehandicapten en hulpbehoevende ouderen van alle gezindten. Vrijwillig(st)ers gaan regelmatig op bezoek bij deze mensen. Ook organiseert de Zonnebloem vakanties voor zieken en ouderen die verzorging en verpleging nodig hebben. Bovendien organiseren de vrijwillig(st)ers bezinnings- en ontspanningsbijeenkomsten.

Zij-Actief

Zij-Actief is een vrouwenvereniging met ongeveer 60 leden in de leeftijd van 40 tot 85 jaar. De bijeenkomsten worden eenmaal per maand gehouden in het Bastion en staan in het teken van ontspanning, educatie en informatie. De data van de bijeenkomsten vindt u in het parochieblad.

Land- en tuinbouworganisatie

G.L.T.O is ontstaan uit een fusie tussen alle land- en tuinbouworganisaties in Nederland. Zij organiseren voorlichtingsavonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anton Thijs.

R K Basisschool “St. Sebastianus”

De “St. Sebastianusschool” verzorgt in Hellendoorn het katholieke basisonderwijs. De school wordt bestuurd door de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand. Dit is een overkoepelend bestuur voor 14 basisscholen uit de regio. De ouderbetrokkenheid wordt actief georganiseerd binnen een op de school aanwezige oudervereniging. De school is een katholieke basisschool. Dat komt tot uitdrukking in de mentaliteit en de werksfeer op school, de levensbeschouwelijke instelling van de leerkrachten, de catechese binnen het onderwijs en de parochie. Samen met de werkgroepen uit de parochie bereiden de leerkrachten de leerlingen uit groep 4 voor op hun 1e H. Communie en de leerlingen uit groep 8 op hun H. Vormsel. Elke groep assisteert bij toerbeurt bij de voorbereiding voor de verschillende gezinsvieringen. Dat gebeurt in samenspraak met de werkgroep gezinsviering. Vanuit een katholieke levensovertuiging streven bestuur en team er naar om samen met ouders en leerlingen een sfeer te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. Een sfeer van waaruit de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden en beperkingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school;

Adres: Bibenstraat 19
7447 CK Hellendoorn
Tel. 0548-754742
http://www.sintsebastianusschool.nl

left cloud