Nabijheid

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Nabijheid

Nabijheid

Communie thuis ontvangen
Wanneer mensen ziek zijn of niet meer naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het parochiesecretariaat.

secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken
In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar. Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie / kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is. Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is. U kunt dit doorgeven aan het parochiesecretariaat. Zij nemen dan contact op met de pastores.

Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij / zij dan verblijft. Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoeken. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen.

secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl

Doopbewijs aanvragen
Deze kunt u aanvragen bij het Parochiesecretariaat.
U kunt het parochiesecretariaat telefonisch bereiken onder nummer:
0548-612379. (tussen 09.00 en 11.30 uur) of
stuur een mail met uw
-  naam
-  adres
-  telefoonnummer
-  geboortedatum

secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl

Schelpenviering :
Tijdens de doopviering wordt er een schelpje uitgereikt aan de dopeling met namen en geboortedatum. Dit schelpje wordt in de gedachteniskapel opgehangen, zodat iedereen kan zien wie er in onze kerk gedoopt is. Zodra het bord volgehangen is, worden alle kinderen uitgenodigd in een speciale viering en mogen de ouders de schelpjes meenemen naar huis. 

Samen Vernieuwen
De visie van onze werkgroep richt zich vooralsnog op 2025.
“In 2025 is de St Antonius van Padua
een vitale geloofsgemeenschap van waarbinnen saamhorigheid, herkenbaarheid en inspiratie de kernwaardes zijn”.

Bij de start van onze werkgroep in 2020 constateerden we dat de vieringen voornamelijk werden bezocht door een steeds kleiner wordende groep ‘’oudere’’ kerkgangers. Wij zien tijdens de vieringen maar weinig tot geen kinderen, jongeren of jongvolwassenen. Als voornaamste reden hiervoor zien we een gebrek aan betrokkenheid tot de geloofsgemeenschap. Veel parochianen geloven wel, maar vinden de vieringen te lang, niet interactief en niet aansprekend.

Om de neergaande trend te doorbreken zien we de volgende randvoorwaarden:

 1. De vieringen moeten weer aantrekkelijk worden.
 2. Er moeten buiten de reguliere vieringen ook andere, nieuwe bijeenkomsten georganiseerd worden
 3. Er moet binnen de geloofsgemeenschap een sterk gevoel van saamhorigheid en verbondenheid zijn.
 4. Het kerkgebouw moet beschikbaar blijven voor vieringen en andere bijeenkomsten
 5. De jeugd moet meer betrokken worden bij de geloofsgemeenschap.
 6. De geloofsgemeenschap moet zich meer en beter presenteren
 7. Er moeten meer vrijwilligers voor de diverse werkgroepen en koren geworven worden
 8. Er moet binnen de geloofsgemeenschap beter gecommuniceerd worden tussen werkgroepen, koren en locatie raad en pastoraal team.

Vanaf de start van onze werkgroep hebben een flink aantal nieuwe bijeenkomsten georganiseerd en bestaande vieringen een nieuwe inhoud gegeven:

 • Viering van het 100 jarig bestaan van de kerk
 • Mariaviering met Herman Kampman en Lourdesfilm
 • Mariaviering met Jan Riesewijk 
 • Viering 80 jaar Pastoor Weldam
 • Optreden LSB Experience
 • Optreden KSW met het Nijverdals Mannenkoor
 • Kerstverhaal met Jan Riesewijk
 • 2 keer een kerstmarkt
 • Bijeenkomst met een groep van de PKN kerk met dominee van Dalen
 • Jesus Christ Superstar door Studio 65

Voor de kinderen:

* -Palmpasenvieringen
* -Dierendag/St. Maartenviering
* -Kerstvieringen
* -Kerstuurtje met Det

Bij veel van deze bijeenkomsten was de kerk goed gevuld met meer dan 300 mensen. Voor ons het bewijs dat nieuwe vormen van vieringen beter bezocht worden. Het was bijzonder dat er bij de Mariavieringen veel mensen van buiten onze geloofsgemeenschap aanwezig waren. Een teken dat we met deze vieringen vele Nijverdallers aanspreken hetgeen belangrijk is voor meer onderlinge samenwerking van de Nijverdals kerken. Hiermee laten we de Nijverdalse bevolking zien dat we een prachtige kerk hebben die niet verloren mag gaan.

Zij moet, met haar prachtige entourage, beschikbaar blijven voor mooie vieringen en sfeervolle optredens

Werkgroep Samen Vernieuwen

Bezoekersgroep / Verlies Verwerken. . .
De doelstelling van de bezoekgroepen is: d.m.v. het afleggen van bezoeken een schakel proberen te zijn die de betrokkenheid van parochianen ondersteunt. M.a.w. we zijn er voor elkaar.

Het bezoekwerk bestaat uit 2 afdelingen, Verlies Verwerken en het algemeen bezoekwerk. Voor beide groepen geldt dat de bezoeksters de basiscursus “bezoekwerk” hebben gevolgd.

Verlies verwerken:
Deze groep is in de jaren 80 van de vorige eeuw ontstaan en is er op gericht om bezoek af te leggen bij nabestaanden van een overleden parochiaan.

 • Na verloop van tijd wordt er d.m.v. een condoleancebrief contact opgenomen en wordt er eventueel een afspraak gemaakt.
 • Een jaar na overlijden wordt het kruisje, dat in de avondwake of uitvaartviering in de levensboom werd gehangen op het correspondentieadres bezorgd.
 • V/V organiseert ook de Allerzielenviering, die op de zondag na Allerzielen wordt gehouden. Gezien de opkomst in deze viering, voorziet deze in een grote behoefte.
 • De kaarsen met daarop de namen van de overledenen kunnen na de viering worden meegenomen.
 • Er is dus minimaal 3x contact met de nabestaanden.

Algemeen bezoekwerk:
De groep is opgericht in 1994. 
Als parochianen 80 jaar worden, nemen bezoeksters contact op om een verjaardagsbezoekje af te leggen, natuurlijk met een attentie.

 • Naast de bezoeken thuis, gaan we ook naar de woon/zorgcentra, zoals Hoge Es en Parallel.
 • In de Hoge Es en Parallel worden 1x per maand Woord en Communievieringen gehouden.
 • Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, dus ook bij onze werkgroepen. Een deel kan voorkomen worden. Het is heel pijnlijk wanneer er bv. een verjaardagskaart wordt bezorgd voor een overleden parochiaan. Nu blijkt dat het vaak niet wordt doorgegeven als iemand niet kerkelijk wordt begraven of gecremeerd. Wij krijgen het dan niet door en krijg je dit soort vervelende zaken.

 Parochiedagen
Ieder jaar worden er twee dagen georganiseerd voor zieken – ouderen -  eenzamen en voor mensen die moeilijk in de kerk kunnen komen. Naast kerkelijke vieringen is er tijd voor ontmoeting en ontspanning.
Tijdig wordt via deze website en in het Parochieblad aangegeven op welke wijze men zich hiervoor kan opgeven. 

secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl

Raad van Kerken Nijverdal
Deelnemende kerken:
In Nijverdal:
De Protestantse Gemeente Nijverdal, de Samenwerkingsgemeente NGKV, de Vrije Evangelische Gemeente, de Volle Evangelie Gemeente, de R.K. geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua, de Molukse Protestantse Kerk, de Molukse Evangelische Kerk en het Leger des Heils.
Uit Hellendoorn zijn aangesloten:
- de Protestantse Gemeente Hellendoorn en
de R.K. geloofsgemeenschap St. Sebastianus.

Dienstbetoon aan de samenleving:
De Raad van Kerken stelt zich present aan de samenleving om te getuigen van haar inspiratie, maar ook om dienstbaar te zijn naar die samenleving. In januari wordt er een ‘Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken’ georganiseerd met medewerking van alle deelnemende kerken.
In december organiseert de Raad de ‘Kerstpakkettenactie’ en in het voorjaar een ‘Paasbrodenactie’. Bij verschillende kerken en via de banken kunnen mensen geld doneren voor bonnen die vervolgens worden verspreid onder de minima die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een actie die zowel voor de ontvangers als voor de gevers verrijking is.
Ook de jaarlijkse ‘Volkskerstzang’ is een traditie die door velen hoog wordt gewaardeerd. In de weken voor Kerst en voor Pasen worden berichten geplaatst in de lokale media die wijzen op de betekenis van Christus in het dagelijks leven van de mensen.
Voorafgaand aan de ‘Dodenherdenking’ op 4 mei bij het monument voor gevallenen organiseert de Raad een herdenkingsdienst voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Website Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl
Hierop kunt u activiteiten en informatie vinden over waar de Raad zich mee bezig houdt. Ook vindt u hier allerlei publicaties en activiteiten die van belang zijn.
Natuurlijk is het ook mogelijk om activiteiten, informatie of publicaties die spelen in uw geloofsgemeenschap door te geven en eventueel te laten plaatsen op onze website.

Dit kunt u sturen aan info@raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

 

De Zonnebloem

De Zonnebloem wil het welzijn van zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden,

 bejaarden en eenzamen bevorderen.
Daarom worden verschillende activiteiten ontplooid.

-  Bezoek bij mensen die eenzaam zijn

-  Organisatie van speciale vieringen met Kerst en Pasen 
-  Organisatie ontspanningsmiddagen, maaltijden, bingo en een jaarlijks reisje
-  Bemiddeling bij opgave vakantieweken landelijke Zonnebloem

-  Organisatie van de Nationale Zonnedag van de Zonnebloem in Nijverdal,

  gevierd op de 1e zaterdag in oktober. 

Contactpersoon: R. Benneker

rjmbenneker@gmail.com

't-Achterom

Het gebouw achter de kerk  ‘t-Achterom  is van de stichting   SHJN  
(Stichting Huisvesting Jongeren Nijverdal) 
en wordt door de parochie ook gebruikt voor allerlei activiteiten  zoals:  repetities voor de koren, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Adres: Parkeerterrein Grotestraat Noord 2, 7443 AJ.

( ‘t-Achterom staat tussen de kerk en het station )

Beheerder is de Hr. B. Kruithof                 Tel. 06 187 822 47

Secretariaat, Hr. G. Blikman                      Tel. 06  537 624 23.

Contactpersonen

dhr. B. Kruithof

dhr G. Blikman

left cloud