Kerkbijdrage/ANBI

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Kerkbijdrage/ANBI

Kerkbijdrage

Financiële commissie

De voornaamste bron van inkomsten is de gezinsbijdrage, de bedoeling is, dat ieder gezin naar vermogen bijdraagt om de geloofsgemeenschap ook in financieel opzicht goed te laten draaien. Als richtlijn geven de Nederlandse bisschoppen 1 à 2 % van het inkomen op. U kunt uw gezinsbijdrage voldoen door invulling van een automatische incasso.
NL42 RABO 0120 9053 37

Legaten en erfenissen

Het komt regelmatig voor dat bijvoorbeeld parochianen en pastoors in hun testament een bepaalde plaatselijke geloofsgemeenschap opnemen. Vanwege de samenvoeging van parochies kan twijfel ontstaan of zo’n nalatenschap inderdaad bij de plaatselijke geloofsgemeenschap terecht komt. Er worden dan ook geregeld vragen gesteld over dit onderwerp. Deze vragen kunnen als volgt beantwoord worden:
Nu de samenvoeging van de parochies geëffectueerd is, blijft het uiteraard mogelijk geld na te laten aan de plaatselijke geloofsgemeenschap.
De lokale geloofsgemeenschap heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid meer, maar de nieuwe samengevoegde parochies hebben wel rechtspersoonlijkheid.
Derhalve kan de nalatenschap aan de samengevoegde parochie nagelaten worden met de specifieke vermelding dat deze gelden bestemd zijn voor één van de lokale geloofsgemeenschappen.
De gelden zullen vervolgens door de parochie geoormerkt worden ten behoeve van de betreffende geloofsgemeenschap en ook dusdanig in de jaarcijfers opgenomen worden. Het klopt dus niet dat de gelden in één grote pot verdwijnen, zoals men regelmatig denkt.
Uiteraard moet de parochie voor de aanvaarding van nalatenschappen en erfenissen machtiging vragen bij het aartsbisdom.

Kerkbijdrage:

Uw kerkbijdrage kunt u storten op Rabo NL07 RABO 0120 9436 03

Misintenties/gebedsintenties kunt u aanvragen op het parochiesecretariaat:
- u kunt langs komen
- u kunt bellen 0548 61 23 79
- u kunt mailen naar  secretariaat@antoniusvanpaduanijverdal.nl
en het geld overmaken  naar de Rabobank nummer:  
NL07 RABO 0120 9436 03 o.v.v. reeds aangevraagde intenties.
- u kunt een briefje in de brievenbus bij het parochiesecretariaat doen.

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

In de Belastingwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is.

Onze katholieke kerk in Nijverdal is een ANBI-instelling met nummer 822 697 385. ANBI's betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Zo kunnen ze de schenking aan onze kerk voor de volle 100% inzetten voor onze doelstellingen.

left cloud