H. Antonius Abt - Enter

PCI

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Doel en taak van de Caritas

Onze parochie Sint Marcellinus heeft een Caritas-instelling (PCI ).

Plaatselijk zijn er werkgroepen Caritas.
In de volksmond hoort men wel vaker het woord Caritas. Caritas betekent dienstbaar zijn voor je naaste.
Vroeger toen er nog geen sociaal stelsel was kende de kerk een armbestuur.

Dit armbestuur kwam in de vergetelheid toen het sociaal stelsel zijn intrede deed.
Vanaf 1965 kwam de algemene bijstandswet die aan iedereen een vloer in het bestaan garandeerde. Dit stelsel van sociale zekerheid zou voor iedere burger bestaanszekerheid garanderen.

Inmiddels zijn de ontwikkelingen verder gegaan en kunnen we waarnemen dat onder invloed van de economische recessie en de vele bezuinigingen en andere maatregelen een verdere verslechtering is opgetreden.
Er zijn steeds meer mensen die door werkloosheid, handicap, ziekte, het wegvallen van de kostwinner of ouderdom een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. Velen van hen, vooral degenen die langdurig van een minimuminkomen afhankelijk zijn, kunnen in een financiële knelsituatie komen, temeer omdat de vaste lasten sterk stijgen en een groot beslag leggen op het inkomen.

Voor mensen die in zo'n knelsituatie komen te zitten kan Caritas hulp bieden. Eerst wordt gekeken of er al een beroep is gedaan op hulpdiensten en gemeentelijke instanties. Vervolgens komt, indien nodig, Caritas in beeld. Onze Caritas kan dan hulp bieden in de vorm van een financiële bijdrage. Meestal is dit een eenmalige hulpverstrekking om de mensen uit de ergste nood te helpen.

Het bestuur van Caritas is zich er terdege van bewust dat het moeilijk is om aan te kloppen bij Caritas. Men voelt zich aangetast in zijn waardigheid, hetgeen zeer begrijpelijk is. Toch is Caritas er voor mensen in nood. Iedere hulpaanvraag wordt discreet behandeld.

Al dit werk wordt niet gedaan uit eigenbelang, maar in navolging van Christus voor de medemens. Zo blijven we samen op weg in geloof, hoop en liefde, maar ook in betrokkenheid, nabijheid, saamhorigheid en respect voor de medemens.

Als u informatie wilt over de PCI of een verzoek om een bijdrage wilt doen kunt u bellen met een van de pastores, hun namen en telefoonnummers kunt u vinden in het parochieblad, maar ook op deze website: KLIK HIER
Zij zullen u dan verder van dienst zijn.

Wilt u zelf een  bijdrage storten om mede  het werk van de PCI mogelijk te maken, dan kunt  u dit doen op NL65RABO0162629958  t.n.v. PCI Sint Marcellinus  te Rijssen.

Het PCI bestuur

left cloud