Bezinning en bemoediging

07-04-2020

In Getsemane

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze ​beker​ dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’

De afgelopen Aswoensdag mocht ik in de midden-en bovenbouw van een basisschool iets vertellen over de veertigdagentijd. Terloops kwamen we te spreken over de Goede Week en over Goede Vrijdag. En zoals wel vaker gebeurt stelde een van de kinderen de vraag: “maar waarom heet het goede vrijdag, zo goed is het toch niet als Jezus doodgaat?”

Voor veel van ons zijn de begrippen Goede Vrijdag en Goede Week zo vanzelfsprekend dat we de naïviteit van een kind nodig hebben om deze vanzelfsprekendheid te bevragen. Tot op een zekere hoogte heeft de steller van die vraag ook gelijk. Het is niet goed dat Jezus doodgaat, althans: het is niet terecht, en ook niet plezierig; het is dan ook niet goed in deze zin. 

De Goede Week is goed voor ons. In de tekst uit Mattheüs: 26:36-44 wordt dit ook heel duidelijk. Jezus realiseert zich wat er gaat gebeuren; Hij bidt en smeekt in de hof van Getsemane dat deze beker aan Hem voorbij mag gaan. “Maar niet zoals ik wil, maar uw wil geschiede”. Het goede is niet altijd iets plezierigs.

Het offer dat Jezus geeft is iets dat nog steeds doorwerkt. Het is een beeld waarin wij iets van onszelf mogen ontdekken. Het lijden dat wij zelf dragen, ook in deze tijd. De isolatie van anderen waarin wij leven. Het gebrek aan sociale contacten, het gemis van onze verenigingen, groepen, werk en kerk. Toch geloven we en vertrouwen we dat het goed is wat we doen, ondanks het feit dat het ook een offer van onze kant vraagt. Het in acht nemen van de regels doen de meesten van ons uit zorg voor hun naaste;  niet omdat het regels zijn en er boetes aan de overtredingen verbonden zijn. Jezus sprak eens: “geen groter liefde, dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.” Velen van ons doen dit nu op een grote of kleinere manier. En velen van ons door een actief nietsdoen. 

Dit actief nietsdoen is voor veel mensen een uitdaging in een maatschappij die zich normaal door activiteit en evenementen laat kenmerken. Deze weken staan voor velen van ons in groot contrast met ons normale leven.

Ook het Goede in de Goede Week laat zich kenmerken door het actief nietsdoen van Jezus. Hij laat alles aan zich gebeuren en maakt zich vooral zorgen om de mensen om hem heen. Wat aan hem gebeurt ondergaat hij passief, echter niet alsof het hem niets kan schelen, maar in een actief nietsdoen.

Zo doet Hij de wil van God. En door het volgen van die wil, wordt de week van Zijn lijden en sterven tot een Goede Week. Omdat Hij hierdoor voor ons een kans op geluk en toekomst bewerkt. 

Ik wens u en mijzelf een goede Goede Week. 

diaken Gauthier de Bekker